X

Croissant. A timely selection for KW Institute of Contemporary Art, Berlin
17 January 2018 06:00PM

If / When in Berlin. We have made a tailored selection of 50-some titles for KW, most beloved art venue in town. The books will be presented, updated, shifted and cherished at KW from the opening of the first exhibition season throughout the year 2018. Opening on January 17 !

KW Institute for Contemporary Art- Kunst-Werke Berlin e.V.
Auguststraße 69
10117 Berlin

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

ssǝɹd pɐlɐs ʞɹod ǝsıɹdǝɹ ʇıɹdsǝ ɐuǝp 'oƃɐʎ
<o> ǝ-ɹ-n-ʇ-n-ɟ <o> lɐuɹnoɾ ʇuɐʎoʌɹıɐlɔ ɥɐuuɐɥ 'ɹǝuıǝʍ
uoıʇɐɯɹoɟuı ʎɹɐɯıɹd ǝɹnʇɔǝʇıɥɔɹɐ ɔıʇsɐʇuɐɟ ʞɔıp 'suıƃƃıɥ ؛ɟloʍ 'llǝʇsoʌ
dıɥsɹɐʇs (ǝnssı ʇsǝʇɐl) ǝuızɐƃɐɯ dıɥsɹɐʇs snoıɹɐʌ
sʞooq ǝʌıɥɔɹɐ ǝƃɐ pǝʞɹoʍʇǝu ɐ uı uoısɹǝʌqns puɐ ɹǝʍod ˙sɔıʇılod ʎxoɹd ˙ɹɐʌ
ʇsǝɹoɟ sǝıƃolodɐ pǝʞɹoɟ lǝɐɥɔıɯ 'ǝlǝǝqɐ uǝp uɐʌ
ʎǝɹɟ ʞɔıɹʇɐd ƃɹǝquıǝʍ ɹüɟ uuɐɯssnɐɥ - oɔ & ƃɹǝquıǝʍ uuɐɯssnɐɥ ʇɹǝqoɹ + xıɹʇ
ʎǝɹɟ ʞɔıɹʇɐd uuɐɯssnɐɥ ʇɹǝqoɹ + xıɹʇ uuɐɯssnɐɥ ʇɹǝqoɹ + xıɹʇ
ssǝɹd ƃuıɹɹǝɥ ʍǝu sʞɔnɟ pɹıǝʍ ʎɯɐ 'uɐɯllıs ؛ǝuuʎl 'uɐɯllıʇ
ɥɔıɹüz ǝllɐɥʇsunʞ ʇsuıɐƃɐ sǝƃɐʍ ɹoɟ sǝƃɐʍ ɐʎɐɯɐɹ 'ǝuƃǝƃǝʇ
ǝlqɐʇ lɐuoısɐɔɔo ʎpnʇs ɟo sɔıʇılod uǝsuɐɥ ǝɥɔǝuıǝɯ lǝspıs
ssǝɹd ʇıɯ spuıʞ llɐ ɟo sɹoʇɐǝɹɔ puɐ 'sɹǝǝuıƃuǝ 'sʇsıʇuǝıɔs ɹoɟ pǝʇɐʇouuɐ uıǝʇsuǝʞuɐɹɟ ʎɹɐɯ 'ʎǝllǝɥs
sʞooq ǝsnoɥ ɥɔɐoɔ sɹǝɯɯns 3 ɐsıl 'uosʇɹǝqoɹ
snoıɔıɹdɐɔ ƃuıʞ ǝɥʇ ǝpɐɥs uosuɥoɾ uopuıɹ
ssǝɹd uıʇɐs ʇǝʍ ʎʇdɯnp ʎʇdɯnɥ ɥʇıʍ ƃuıuıp ʎɹnqʎɐɯ ɐqǝɹ
ɹǝıƃuıɹ|dɹɾ sǝɹnʇsǝƃ ʎƃƃɐɟ ǝɯos ʞıɹuǝɥ uǝsǝlo
ɐɯɹɐʞ ƃuısıʇɹǝʌpɐ uo uǝıɹq,o uuǝlƃ :ʇɹɐ ǝʞıl uuǝlƃ 'uǝıɹq,o
(ǝ)ʇxǝʇoıɯǝs ʞɔɐlq pǝʇuıɐd lood ɐ uı ɹǝʇɐʍ ɹɐǝlɔ ɥƃnoɹɥʇ ƃuıʞlɐʍ ǝıʞooɔ 'ɹǝllǝnɯ
ɐɯɹɐʞ 3# ʞooq ǝʇɐʌıɹd ǝǝl ouɐzol
ɐɯɹɐʞ 2# ʞooq ǝʇɐʌıɹd ǝǝl ouɐzol
ssǝɹd ǝɥɔuɐɯıp uǝʞoɹq ʇuǝɯıpoqɯǝ sıɥʇ ǝuuɐɥ 'pɹɐddıl
ssǝɹd ƃɹǝquɹǝʇs uɐɯoʍ ɐ ǝʞıl uuınb 'ɹǝɯıʇɐl
sʞooq uınƃuǝd ʎɥdɐɹƃoıq ɐ ˙ɹǝʞɔɐ ʎɥʇɐʞ ɹǝʇɟɐ sıɹɥɔ 'snɐɹʞ
ssǝɹd ʎʇısɹǝʌıun pɹoɟuɐʇs ǝɔuǝsǝɹd ɟo ʎƃolɐǝuǝƃ ǝɥʇ uo sʎɐssǝ :plɹoʍ lɐɔıƃolouɥɔǝʇ ǝɥʇ ɟo ɥʇnɹʇ ǝɥʇ ɥɔıɹpǝıɹɟ 'ɹǝlʇʇıʞ
ssǝɹd ƃɹǝquɹǝʇs ʎʇılɐǝɹ sʍolloɟ uoısıʌ 'uoısıʌ sʍolloɟ uoıʇɔunɟ ʞɔıɹǝpǝɹɟ 'ɹǝlsǝıʞ
uoıʇɐɯɹoɟuı ʎɹɐɯıɹd sǝlıɟ-x ǝɥʇ ƃuıxǝpuı ɹɐǝɟ uǝʌǝʇs 'ʞɔıʍɹɐʍ ؛ɐɹou 'uɐɥʞ
sʞooq ɹǝpuoʍ / snoıɔıɹdɐɔ puɐlƃ lɐǝuıd ʎɯ uı snɔnɯ ɐuɐılnɾ 'ǝlqɐʇxnɥ
ɹǝʇʇɐɯ pǝʇuıɹd / uoıʇɐɯɹoɟuı ʎɹɐɯıɹd sʇǝɹɔǝs :4 ǝɔǝıd ǝlqɐıɹɐʌ sɐlƃnop 'ɹǝlqǝnɥ
suoıʇɐɔılqnd ɐɯoɹ sɯsıuɐɥɔǝɯ ʎuoɥʇuɐ 'uɐɯɹǝqnɥ
 zʇuɐɔ ǝɾʇɐɥ ɹɐpɐɹ ɔıʌıɔ uuʎl 'uosǝǝl uɐɯɥsɹǝɥ
uoçuǝlɐ sǝɥɔnop suıɐq ǝɥɔɹǝd np xnɐǝɹd à punoɹƃǝpun,l oɹǝıd 'ɹǝzɔılǝɥ
uoçuǝlɐ sǝɥɔnop suıɐq sɹǝʎlɟ oɹǝıd 'ɹǝzɔılǝɥ
ssǝɹd uoısuǝɯıp pɐq 7102 'ʇlnɔ ɯɹǝds ɥɐɾılǝ 'ɹǝɥƃɹnq ؛pɹɐɥɔıɹ 'suıʞʍɐɥ
sʞooq ʇsɐl ǝɥʇ / uouuɐɔ uoıʇɐɹnp oʇ ɹǝʇǝd 'ǝʞpuɐɥ
ɹǝıƃuıɹ|dɹɾ (ʇǝɹɟɟoɔ) ǝuızɐƃǝɯ ǝlıɟ ɐǝpı lɐɹǝuǝƃ
ƃɐlɹǝʌ ɐʇƃ ʇɹɐ puɐ ǝɹnʇɔǝʇıɥɔɹɐ ɹoɟ ǝƃɐʇs ɐ ˙sʇɔǝɾqo ɹǝʇɐǝɥʇ slǝıu 'uǝslo ؛ıpǝɹɟ 'ılɥɔsıɟ
uıʇɹɐɯ puɐ ʎɹɹǝɥɔ sɔıʇoıɯǝs ʎɐƃ lɐɥ'ɹǝɥɔsıɟ
ssǝɹd ƃɹǝquɹǝʇs uoıʇɐɯoʇnɐ lɐʇoʇ ɟo ǝsıɯoɹd ǝɥʇ pıʌɐp 'uɐpɹnoɾ ؛ǝuuɐ 'ʇǝɹǝɥɔnɐɟ
ǝssǝɹd ƃuılʞɔnp ʎlƃn / uoıʇɐɯɹoɟuı ʎɹɐɯıɹd ǝʌol uɹǝpoɯ ǝɔuɐʇsuoɔ 'ƃuoɾ ǝp
ssǝɹd oƃɐɔıɥɔ ɟo ʎʇısɹǝʌıun / sǝxoɟ ƃuıɔuɐp sǝɹnʇɔıd ǝɹoɟǝq sɐlƃnop 'dɯıɹɔ
snoıɔıɹdɐɔ ƃuıɯoɔ llıʇs ɯ,ı uǝllǝ 'ɹoʇuɐɔ
ssǝɹd oƃɐɔıɥɔ ɟo ʎʇısɹǝʌıun ʎɐɹɟ ɐılnɾ 'uoslıʍ-uɐʎɹq
ɹǝılɐɔsǝ’l ǝp ʇıɹdsǝ’l (uoıʇıpǝ uǝ ɐƃuɐɯ) 09/12/6 pǝllǝɔuɐɔ ɐʎlı 'uıʞʇn ؛ɹǝpuɐxǝlɐ 'ʎʞspoɹq
sɹǝdɐd lɐuoısɐɔɔo sǝɯɐlɟ uı uɹoq  ǝızzıl 'uǝpɹoq
ssǝɹd ƃɹǝquɹǝʇs ɔıʇıɹɔ ɐ ɟo ɥʇɐǝp ɐʞıuuɐ 'ɹǝpuǝq
uıƃɹnq ǝuıʇsıɹɥɔ pooʍʎlloɥ uı ʇɥɔǝɹq puɐ uıǝʇsuǝsıǝ :uʍɐɹpǝɹ plɹoʍ ɐ ǝoz 'ɟɟolǝq
ʇɐoqɥƃıu 7991-7791 ƃuıʇıɹʍ ǝʌıʇɐɹɹɐu ʍǝu :ɥɔnɯ ooʇ ǝʌol oɥʍ sɹǝʇıɹʍ uıʌǝʞ 'uɐıllıʞ ؛ǝıpop 'ʎɯɐllǝq
(ǝ)ʇxǝʇoıɯǝs plɹoʍ ǝɥʇ ǝlnɹ ʞɔıs ǝɥʇ uǝɥʍ ǝıpop 'ʎɯɐllǝq
puʇ ʍou oʇ ǝsolɔ uɥoɾ 'uosǝǝq
sʞooq ƃıuǝoʞ ǝʌol ɟo suɐǝɔo ʎɹoƃǝɹƃ 'ʞɔoɔʇʇɐq
ssǝɹd pɐlɐs ʞɹod 2-88-90419-78-879 :sǝıɹǝs sǝıɹǝs qoɔɐɾ 'snıɔıɹqɐɟ ؛ɐʌǝ 'oʇɹɐq
(ʎɐʌol ɹɐzɐɥʇlɐq ǝp ǝʇxǝʇ) ʇɹɐ ıɹɟ ɹıoɹıɯ ǝɹʌıl - uuɐɯssnɐɥ ʇɹǝqoɹ & xıɹʇ ɥɔɐqlos uɐp & ʎɐʌol ɹɐzɐɥʇlɐq
sǝxoɟ ƃuıɔuɐp ʇɹɐd uı ǝılnɾ 'ʇlnɐ
uoıun ǝlɐʎ ʎɔuǝɹɹnɔ ǝɐɹ 'ʇnoɹʇuɐɯɹɐ
uoıun ǝlɐʎ 41-13-21…41-10-10 :dız ıɾnʎ 'nsʇɐɯǝƃɐ
ɹǝʇʇɐɯ pǝʇuıɹd / ɥʇıʍ ǝp ǝʇʇıʍ 2-1 sǝɯnloʌ ʇǝsxoq sǝuız ɹǝǝnb uosuoɹq ɐɐ
suoıʇıpǝ nɹnƃ ɐıpǝɯ ɹǝlɐǝɥ : uosuoɹq ɐɐ uosuoɹq ɐɐ
suoıʇıpǝ nɹnƃ ɐıpǝɯ suɐɯɐɥs ƃunoʎ ɹoɟ looɥɔs s,uosuoɹq ɐɐ :ʎǝllɐǝz ʍǝɹpuɐ uosuoɹq ɐɐ
ɹǝʇʇɐɯ pǝʇuıɹd ʇsǝɹoɟ ɔıƃɐɯ ǝɥʇ uosuoɹq ɐɐ

¡¡ ɹǝlıods

 - Croissant. A timely selection for KW Institute of Contemporary Art, Berlin

 - Croissant. A timely selection for KW Institute of Contemporary Art, Berlin